REGULAMIN DLA APLIKACJI HOUSERESPONDER.PL – UŻYTKOWNICY PRYWATNI

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym Serwisie – HouseResponder.pl zwanym dalej Serwisem, którego wydawcą jest DMS Group sp. z o.o. z siedzibą w ul. Pomorska 71/73 lok. 12, 25-343 Kielce, (dalej: Spółka), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569283, NIP: 6572918943, REGON: 362127220. Zwana w dalszej części DMS Group Sp. z o.o. lub Spółka.
 2. Zasady określone w niniejszym Regulaminie są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 4. Spółka świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Użytkownika prywatnego odbywa się nieodpłatnie.
 6. Przed zawarciem Umowy, Spółka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom prywatnym Regulamin, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik prywatny.
 7. Użytkownik od momentu aktywowania konta w Serwisie, Użytkownik profesjonalny od momentu zarejestrowania konta w Serwisie, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2.
DEFINICJE

 1. HouseResponder – serwis internetowy zwany dalej Serwisem, prowadzony przez DMS Group sp. z o.o. pod domeną HOUSERESPONDER.PL, w ramach, którego świadczone są Usługi na rzecz Użytkowników.
 2. DMS Group - DMS Group sp. z o.o. z siedzibą w ul. Pomorska 71/73 lok. 12, 25-343 Kielce, (dalej: Spółka), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569283, NIP: 6572918943, REGON: 362127220. Zwana w dalszej części DMS Group Sp. z o.o. lub Spółka.
 3. Użytkownik - oznacza Użytkownika prywatnego lub Użytkownika profesjonalnego.
 4. Użytkownik prywatny – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług, która zaakceptowała regulamin Serwisu.
 5. Użytkownik profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy. Użytkownik profesjonalny zobowiązany jest do rejestracji i uprzedniego zaakceptowania regulaminu Serwisu.
 6. Panel Użytkownika prywatnego – dostępne dla Użytkownika prywatnego konto w Serwisie na którym zapisywane i przechowywane są otrzymane Oferty oraz Powiadomienia, a także umożliwiające dodawanie Ogłoszeń oraz mierzenie efektywności działań reklamowych.
 7. Umowa – umowa zawierana przez Użytkownika oraz Spółkę DMS Group sp. z o.o., na podstawie której Spółka DMS Group sp. z o.o. zobowiązana jest świadczyć Usługę na rzecz Użytkownika.
 8. Usługa – usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu, polegająca na otrzymywaniu przez Użytkowników Ofert i Powiadomień od Użytkowników profesjonalnych oraz umożliwiająca nawiązanie kontaktu z Użytkownikami profesjonalnymi poprzez Serwis.
 9. Oferta – oferta sprzedaży mieszkania lub domu, wysłana do Użytkownika prywatnego na podany adres e-mail, nie stanowiąca oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przesłana przez Użytkownika profesjonalnego, spełniająca wymagania określone przez Użytkownika prywatnego.
 10. Powiadomienie – wiadomość e-mail lub sms wysłana przez Użytkownika profesjonalnego, której celem jest poinformowanie Użytkownika o wydarzeniu, w szczególności dniach otwartych, promocjach, przedsprzedaży, organizowanym przez Użytkownika profesjonalnego.
 11. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi prywatnemu miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego wyłącznie pisemnej informacji o możliwości sprzedaży, zamieszczone samodzielnie, opublikowane na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Wyszukiwarka HouseResponder – usługa stanowiąca integralną część systemu HouseResponder, umożliwiająca Użytkownikom prywatnym przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych w bazie systemu HouseResponder przez Użytkowników profesjonalnych oraz Użytkowników prywatnych.
 13. Cennik – ustalane przez DMS Group sp. z o.o. opłaty za wysyłanie Ofert i prezentowanie Ogłoszeń w Wyszukiwarce HouseResponder, dodanych do bazy systemu, uiszczane przez Użytkownika prywatnego. Za otrzymywanie Ofert oraz Powiadomień opłaty od Użytkownika prywatnego nie są pobierane.
 14. Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników prywatnych.

§3.
AKTYWACJA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 1. Z Usług świadczonych przez Spółkę DMS Group sp. z o.o. w ramach Serwisu mogą korzystać Użytkownicy prywatni, którzy dokonali aktywacji konta w Serwisie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia tego faktu poprzez wciśnięcie przycisku „Akceptuję Regulamin” a następnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dokonania aktywacji konta w celu korzystania z Serwisu, poprzez wskazanie adresu e-mail.
 3. Użytkownik w trakcie aktywowania konta w Serwisie zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMS Group sp. z o.o. (dalej: Spółka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Usług świadczonych przez Spółkę(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Spółka z siedzibą w Kielcach, przy ul. Pomorska 71/73 lok. 12. Dane osobowe (tj. nick, imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, telefon kontaktowy) zbierane są przez Spółkę w celu ich przetwarzania dla realizacji świadczonych Usług w ramach Serwisu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rejestracja Użytkownika w Serwisie.”
 4. Wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta zostanie niezwłocznie wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu aktywacyjnym. Na jeden adres e-mail może zostać aktywowane tylko jedno konto Użytkownika prywatnego.
 5. Użytkownik w trakcie aktywowania konta w Serwisie może zostać poproszony o podanie numeru telefonu na który wysłany zostanie kod aktywacyjny sms, wymagany do aktywowania konta w serwisie. Numer telefonu podany przez Użytkownika służy wyłącznie do weryfikacji kont w serwisie i nie jest prezentowany pracownikom spółki DMS Group sp. z o.o ani udostępniany innym podmiotom w szczególności deweloperom. Na jeden numer telefonu może zostać aktywowane tylko jedno konto Użytkownika prywatnego.
 6. Aktywacja konta w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem jest świadczenie Usług przewidzianych w ramach działalności Serwisu.
 7. Poprzez aktywację konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wiadomości automatycznych generowanych przez Serwis oraz Ofert i Powiadomień od Użytkowników profesjonalnych.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika, jeśli uzna, że wprowadzone treści są nieprawdziwe lub w jakikolwiek sposób godzą w wizerunek Spółki lub Serwisu.

§4.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ SPRZEDAŻY W SERWISIE

 1. Usługa świadczona w ramach Serwisu HouseResponder polega na zapewnieniu Użytkownikom prywatnym możliwości bezpłatnego, czasowego przechowywania Ogłoszeń na serwerze oraz ich płatnego wysyłania lub odpłatnego udostępniania w Wyszukiwarce HouseResponder innym Użytkownikom prywatnym w ramach świadczonych usług przez Serwis HouseResponder.
 2. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest zamieszczenie przez Użytkownika prywatnego w bazie Serwisu co najmniej jednego Ogłoszenia wraz z co najmniej jednym zdjęciem dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza dodawania Ogłoszenia.
 3. Użytkownicy prywatni, którzy uprzednio aktywowali konto w serwisie, dodawać Ogłoszenia mogą po zalogowaniu się do swojego Panelu Użytkownika prywatnego.
 4. Użytkownicy prywatni, którzy nie posiadają konta w serwisie, dodawać mogą Ogłoszenia poprzez formularz dodawania Ogłoszenia dostępny na stronie głównej serwisu HouseResponder. Aby dodać Ogłoszenie Użytkownik jest zobowiązany podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin i potwierdzić ten faktu poprzez wciśnięcie przycisku „Akceptuję Regulamin”, a następnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dodanie Ogłoszenia sprzedaży jest jednoznaczne z założeniem konta w serwisie.
 5. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia powinna być aktualna, w jasny sposób wskazywać na zamiar sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem tego Ogłoszenia, opisywać przedmiot Ogłoszenia w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do jego stanu prawnego i technicznego, a także parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika prywatnego zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja firmy, marki, logo Użytkownika prywatnego lub podmiotu trzeciego.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika prywatnego, na zdjęciach przedstawiających nieruchomość, jakichkolwiek treści, oznaczeń lub innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, z zastrzeżeniem zamieszczenia na zdjęciu przedstawiającym nieruchomość maksymalnie jednego oznaczenia Użytkownika prywatnego w postaci znaku wodnego. DMS Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczenia na zdjęciach dodanych przez Użytkownika prywatnego znaku wodnego zawierającego wskazanie nazwy Serwisu HouseResponder, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 8. Użytkownik prywatny zamieszczając zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w Serwisie HouseResponder na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
 10. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Serwisu HouseResponder lub wprowadzających w błąd (w tym niezgodnych z typem Ogłoszenia).
 11. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika prywatnego Ogłoszenia, które zawiera w swej treści propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu lub manipulację słowami kluczowymi. Ponadto zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, a także zamieszczanie w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www, na których prowadzona jest podobna/konkurencyjna działalność do serwisu internetowego HouseResponder oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
 12. Użytkownik prywatny powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe.
 13. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń Użytkownika prywatnego, w danym momencie.
 14. Umieszczanie ofert sprzedaży w Serwisie HouseResponder jest płatne na zasadzie Pre-Paid (bez abonamentu). Wysokość opłat za usługi świadczone na rzecz Użytkownika profesjonalnego przez DMS Group sp. z o.o. w Serwisie HouseResponder określa każdorazowo Cennik dostępny na stronie Serwisu.
 15. Regulowanie opłat za korzystanie z Serwisu HouseResponder odbywa się przelewem, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w ramach Serwisu HouseResponder metodami.
 16. Dla rozpoczęcia świadczenia usługi przez HouseResponder niezbędne jest poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dodawania Ogłoszenia, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w formularzu oraz dokonanie opłaty. DMS Group sp. z o.o. uruchamia świadczenie usługi nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania wpłaty.
 17. Serwis HouseResponder podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszeń równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy oraz operatorami innych serwisów internetowych.

§5. OPŁATY ZA DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Opłata za korzystanie z Serwisu HouseResponder pobierana jest na zasadzie Pre-Paid, tzn. Użytkownik prywatny doładowuje swoje konto w Serwisie, dokonując przez system wpłaty na konto DMS Group Sp. z o.o. kwotę pieniężną przypisaną dla danego Pakietu, która po zaksięgowaniu na konto, jest w całości i bezterminowo* (za wyjątkiem pkt. 1a. i 1b. niniejszego regulaminu) dostępna w serwisie do wykorzystania na wysyłanie Ofert i prezentowanie Ofert w wyszukiwarce HouseResponder oraz do dokonywania płatności za inne usługi świadczone przez DMS Group Sp. z o.o.
  a) Konto Użytkownika prywatnego do którego przez okres 365 dni licząc od dnia rejestracji lub ostatniego logowania, Użytkownik prywatny nie dokona logowania zostanie po tym czasie automatycznie usunięte przez system HouseResponder, a kwota pozostała na koncie Użytkownika prywatnego zostanie przekazana na rzecz DMS Group Sp. z o.o.
  b) DMS Group Sp. z o.o. ma prawo usunąć z systemu konto Użytkownika prywatnego, którego działania są niezgodne z zasadami współpracy określonymi w niniejszym Regulaminie lub którego działania mogą celowo wprowadzać w błąd innych Użytkowników systemu HouseResponder. W takim przypadku kwota pozostała na koncie Użytkownika prywatnego w systemie HouseResponder zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika prywatnego.
 2. Kwota wpłacona na konto Serwisu przez Użytkownika prywatnego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 1a. nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata za wysyłanie Ofert pobierana jest zgodnie z aktualnym Cennikiem z dnia dodania Ogłoszenia do Serwisu lub zgodnie z Cennikiem ostatniego doładowania konta w Serwisie przez Użytkownika prywatnego. Opłata pobrana w momencie wysyłania Oferty przenoszona jest do środków zablokowanych na koncie Użytkownika prywatnego i pobierana jest przez DMS Group Sp. z o.o. w momencie odsłony wysłanej oferty przez Użytkownika prywatnego, który Ofertę otrzymał.
  a) Opłaty za Oferty wysyłane ale nieodsłonięte przez Użytkownika prywatnego, które zostały przeniesione do stanu środków zablokowanych na koncie Użytkownika profesjonalnego, w momencie likwidacji konta Użytkownika prywatnego są zwracane do stanu środków dostępnych w systemie HouseResponder na koncie Użytkownika profesjonalnego do prowadzenia działań marketingowych. Opłaty za Oferty wysłane do Użytkownika prywatnego, jednak usunięte przez Użytkownika profesjonalnego przed odsłonięciem Ofert przez Użytkownik prywatnego są pobierane przez DMS Group Sp. z o.o. tak jakby Użytkownik dokonał odsłony Oferty.
 4. Opłata za prezentowanie ogłoszeń w Wyszukiwarce HouseResponder, pobierana jest zgodnie z aktualnym Cennikiem z dnia dodania Ogłoszenia do Serwisu lub zgodnie z Cennikiem z dnia ostatniego doładowania konta w Serwisie przez Użytkownika prywatnego, lub zgodnie z Cennikiem z dnia aktywowania prezentowania Ogłoszenia w Wyszukiwarce HouseResponder.
 5. Jeżeli Użytkownik prywatny nie wysyła Ofert opłaty za prezentowanie Ogłoszeń w Serwisie nie będą naliczane.
 6. Opłata nalicza się każdorazowo po wysłaniu wiadomości.
 7. Jeśli Użytkownik prywatny aktywuje prezentowanie ogłoszeń w Wyszukiwarce HouseResponder, opłata naliczana jest za każdą odsłonę oferty przez unikalnego innego Użytkownika prywatnego, przy czym oferta wcześniej wysłana do Użytkownika prywatnego nie jest dla tego Użytkownika widoczna w Wyszukiwarce HouseResponder, a oferta odsłonięta przez Użytkownika prywatnego w Wyszukiwarce HouseResponder nie jest do tego użytkownika wysyłana jako dopasowana.
 8. Kwoty wynagrodzenia DMS Group Sp. z o.o. są kwotami brutto.
 9. DMS Group sp. z o.o. z tytułu usług świadczonych w Serwisie HouseResponder na żądanie Użytkownika prywatnego wystawia Użytkownikowi prywatnemu faktury VAT. Faktury przesyłane są do Użytkownika profesjonalnego w formie elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres e-mail wraz z danymi na fakturze podanymi przez Użytkownika prywatnego w Panelu Użytkownika prywatnego.
 10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną.
 11. Dla zapewnienia integralności treści faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności: a) edycję treści dokumentu,
  b) komentowanie,
  c) wypełnianie lub podpisywanie pól komentarza,
  d) kopiowanie zawartości dokumentu,
  e) wydzielenie stron.
 12. DMS Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych ponad wskazane powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur udostępnianych w formie elektronicznej.

§6.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach Serwisu Spółka umożliwia klientom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, korzystanie z Usług polegających na otrzymywaniu przez Użytkowników Ofert i Powiadomień od Użytkowników profesjonalnych i Użytkowników prywatnych, wyszukiwania Ogłoszeń w Wyszukiwarce HouseResponder zamieszczonych przez Użytkowników profesjonalnych oraz Użytkowników prywatnych oraz umożliwia nawiązywanie kontaktu z Użytkownikami poprzez Serwis.
 2. W celu otrzymywania Ofert, Użytkownik, zobowiązany jest w formularzu dostępnym w Serwisie wskazać lokalizację oraz parametry mieszkania lub domu, takie jak: cena, cena/m2, powierzchnia, piętro, liczba pokoi, cel zakupu, sposób finansowania.
 3. W celu otrzymywania Powiadomień, Użytkownik, zobowiązany jest w formularzu dostępnym w Serwisie wskazać lokalizację, rodzaj poszukiwanej nieruchomości oraz otrzymywanych Powiadomień.
 4. Niezależnie od Ofert otrzymywanych automatycznie, Użytkownik prywatny zainteresowany nabyciem nieruchomości może wyszukiwać oferty za pomocą Wyszukiwarki HouseResponder. Oferty otrzymane automatycznie oraz ogłoszenia wyszukane w wyszukiwarce nie duplikują się.
 5. Po wysłaniu formularza, Spółka w ramach Serwisu dokona zapisu podanych przez Użytkownika parametrów zgodnie z punktami 2 i 3 powyżej oraz umożliwi Użytkownikom profesjonalnym oraz zarejestrowanym w Serwisie wysyłanie Ofert i Powiadomień do Użytkownika. Użytkownik będzie również otrzymywał Oferty sprzedaży pochodzące bezpośrednio od osób prywatnych.
 6. W przypadku dostępności w ofercie Użytkownika profesjonalnego Ofert spełniających parametry podane przez Użytkownikaprywatnego lub zaistnienia wydarzenia spełniającego kryterium Powiadomienia, Użytkownik profesjonalny zostanie o tym poinformowany, otrzymując tym samym możliwość przesłania Oferty lub Powiadomienia do Użytkownika prywatnego. Oferta lub Powiadomienia zostanie przesłana do Użytkownika prywatnego na podany podczas aktywacji konta adres e-mail.
 7. Dane osobowe Użytkownika prywatnego, takie jak numer telefonu czy adres e-mail nie będą udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w szczególności Użytkownikom profesjonalnym. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Spółkę wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie danych osobowych przez Użytkownika osobom trzecim, w szczególności Użytkownikom profesjonalnym.

§7.
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa z Użytkownikiem prywatnym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy, o którym mowa w §6 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Spółka wyśle na adres e-mail, podany przez Użytkownika w trakcie aktywacji konta, potwierdzenie zawarcia Umowy w postaci wiadomości e-mail informującej o aktywacji konta w Serwisie.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony* (za wyjątkiem pkt. 3a. niniejszego regulaminu) nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
  a) Konto użytkownika prywatnego, na którym procent ofert otrzymanych, a nieodsłoniętych będzie wynosił powyżej wartości określonej przez administratora systemu zostanie automatycznie zawieszone przez HouseResponder o czym Użytkownik prywatny zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, informacja zostanie również wyświetlona na koncie Użytkownika prywatnego po zalogowaniu do konta. Konto Użytkownika prywatnego o statusie „Zawieszone” zostanie automatycznie odwieszone przez HouseResponder, w przypadku kiedy procent ofert odsłoniętych w stosunku do ofert otrzymanych wynosił będzie powyżej wartości określonej przez administratora systemu zostanie automatycznie „Odwieszone”. Konto Użytkownika prywatnego o statusie „Zawieszone”, którego status nie zostanie zmieniony na „Aktywne” w przeciągi 90 dni od chwili zawieszenia zostanie automatycznie usunięte z bazy systemu HouseResponder.
 4. W przypadku wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, Umowa zostaje rozwiązana z tym momentem.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.
 6. Użytkownik prywatny ma prawo do odstąpienia od Umowy, w każdej chwili poprzez usunięcie konta w Serwisie.

§8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu muszą być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Spółki lub mailem na adres: kontakt@houseresponder.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, numer telefonu Użytkownika wraz z żądaniem zgłaszanym przed Użytkownika.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie za pośrednictwem wiadomości e-mail o sposobie jej załatwienia.

§9.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za treść i rzetelność Ofert oraz Powiadomień przesyłanych przez Użytkowników profesjonalnych, a także za ich zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Spółka nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 3. Użytkownik prywatny jest odpowiedzialny za to aby, zamieszczane przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad określonych w Regulaminie. Użytkownik prywatny jest odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Zakres odpowiedzialności DMS Group Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika prywatnego.
 5. DMS Group Sp. z o.o., w celu zwiększenia skuteczności ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów ogłoszenia.
 6. DMS Group Sp. z o.o. ma prawo do edycji lub usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi Serwisu HouseResponder, wprowadzające w błąd lub gdy zawiera inne treści niezgodne z Regulaminem. W przypadku, gdy Użytkownik prywatny uporczywie narusza postanowienia Regulaminu DMS Group Sp. z o.o. może zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika prywatnego.

§10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej HOUSERESPONDER.PL. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać przesłany także drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Spółki DMS Group sp. z o.o. oraz na adres e-mail: kontakt@houseresponder.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Serwisu.
 4. Z ważnych przyczyn Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie, w szczególności ze względów technologicznych, organizacyjnych, prawnych lub ekonomicznych.
 5. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką DMS Group sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1:
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest DMS Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS - 0000569283 (zwana dalej "Operatorem").
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z prowadzoną przez Operatora działalnością oraz celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu aktywacji konta w Serwisie wymagane jest podanie adresu e-mail, zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
 4. Operator gwarantuje Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia dostęp do treści własnych danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe użytkowników mogą być także przekazywane, podmiotom trzecim wskazanym przez Operatora, świadczącym na rzecz użytkownika usługi w ramach Serwisu, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług.
 6. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.
 7. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu aktywacyjnym lub rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 8. Operator korzysta z adresów IP komputerów Użytkowników dla celów technicznych i statystycznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą służyć również do realizacji usług Serwisu.
 9. Operator informuje, że Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, których celem jest ulepszenie usług oferowanych przez Serwis i umożliwienie poprawy jego funkcjonalności.
 10. Informacje „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie, które wykorzystywane jest do odwiedzania Serwisu. Dane uzyskane w ten sposób nie są łączone z danymi osobowymi zidentyfikowanych użytkowników Serwisu.
 11. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Operatora i Użytkowników, podlegają ich własnej polityce prywatności. Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości generowania „cookies” w opcjach przeglądarki internetowej, z której korzysta, co może spowodować ograniczenie niektórych funkcji Serwisu, nie uniemożliwia jednak korzystania z Serwisu.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej